algemene voorwaarden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Door Loes Interieurontwerp

 

VAN:

Door Loes Interieurontwerp, Marco Polostraat 106-2, 1057WV Amsterdam

Gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De opdrachtnemer: Door Loes Interieuradvies, hierna te noemen de “DL Interieurontwerp”, de rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen.

Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk opdraagt, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruikmaakt van de diensten van Door Loes Interieurontwerp en Door Loes Interieurontwerp de opdracht geeft diensten te verlenen.

Het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorschriften en voorwaarden.

Het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.

De overeenkomst: de definitieve opdrachtverlening van opdrachtgever aan DL Interieurontwerp.

Dag: kalenderdag.

Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene erkende, of voorgeschreven rust‑ of feestdag, vakantiedag.

Offerte: de schriftelijke aanbieding met de omschrijving van het werk.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen DL Interieurontwerp en opdrachtgever.
 2. In de offerte van DL Interieurontwerp zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de consument zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van DL Interieurontwerp opzijzet, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van DL Interieurontwerp integraal van toepassing zijn.
 3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen uit de overeenkomst zullen de bepalingen uit de overeenkomst voorrang hebben boven de bepalingen in de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Offerte

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, wat wil zeggen dat voor zowel DL Interieurontwerp als de consument nog niet gebonden zijn aan verplichtingen.
 2. Elke offerte is een ondeelbaar geheel en geldt gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. Indien de consument het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.
 3. Alle aanbiedingen vinden plaats volgens bestek en/of prijsaanvraag.
 4. Voor Consumenten gelden alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is DL interieurontwerp gerechtigd reiskosten in rekening te brengen.
 5. De offerte vermeldt, indien mogelijk, het tijdstip waarop het werk aanvangt.
 6. De offerte geeft inzicht in de prijs en de prijsvorming methode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.
 • Bij de prijsvorming methode “aanneming” komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht. Conform de gemaakte offerte.
 • Bij de prijsvorming methode “richtprijs” doet DL Interieurontwerp een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk. Na het verstrekken van een opdracht wordt op later moment een definitieve prijs overeengekomen.
 • Bij de prijsvorming methode “regie” doet DL Interieurontwerp nauwkeurige opgave van de prijsfactoren uurtarief en eenheidsprijzen van benodigde materialen en hulpmiddelen.
 1. De aanbieding kan een combinatie zijn van bovenstaande methodes voor prijsvorming, indien het werk daarom vraagt.
 2. Indien de consument aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van DL Interieurontwerp dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij DL Interieurontwerp deze schriftelijk bevestigt.

 

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de offerte door de consument aan DL Interieurontwerp.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst, of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk overeen te komen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. DL Interieurontwerp zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. DL Interieurontwerp heeft wanneer nodig het recht om derden in te schakelen. Bij bepalende of relevante werkzaamheden vereist dit een goedkeuring van de opdrachtgever.
 3. De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DL Interieurontwerp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DL Interieurontwerp worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DL Interieurontwerp zijn verstrekt, heeft DL Interieurontwerp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.
 4. DL Interieurontwerp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer DL Interieurontwerp is uit gegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DL Interieurontwerp de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DL Interieurontwerp zal de consument zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal DL Interieurontwerp de consument hierover tevoren inlichten.
  Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DL Interieurontwerp daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal DL Interieurontwerp geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht van door DL Interieurontwerp geleverde materialen en ontwerpen berusten bij DL Interieurontwerp. Dit betreft alle verstrekte stukken, zoals offertes, projectbeschrijvingen, readers, presentaties, hand-outs, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen of software. Al deze materalen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de consument. Het is niet toegestaan het materiaal te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan het materiaal opnieuw te exploiteren. Ook is het niet toegestaan het materiaal te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
 2. Van deze bepalingen in dit artikel kan in de offerte worden afgeweken, maar slechts expliciet.

 

Artikel 9 Ontbinding van de overeenkomst

 1. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door DL Interieurontwerp.
 2. De vorderingen van DL Interieurontwerp op de consument zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • na het sluiten van de overeenkomst aan DL Interieurontwerp ter kennis gekomen omstandigheden geven DL Interieurontwerp goede grond te vrezen dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien DL Interieurontwerp de consument bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. In deze gevallen is DL Interieurontwerp bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van DL Interieurontwerp schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de consument binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DL Interieurontwerp.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal DL Interieurontwerp de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de consument aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de consument schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, binnen 14 dagen.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DL Interieurontwerp slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door DL Interieurontwerp aan te geven wijze. Tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de consument in verzuim. De consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de consument zullen de vorderingen van DL Interieurontwerp en de verplichtingen van de consument jegens DL Interieurontwerp onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de consument, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. Deze kosten bedragen minimaal 15% over de openstaande factuur.
 6. Indien DL Interieurontwerp aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en Overmacht

 1. DL Interieurontwerp kan zich beroepen op overmacht. Hierdoor is de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die DL Interieurontwerp niet kan worden toegerekend. Deze oorzaak ligt evenmin in zijn risicosfeer. Hierdoor kan van DL Interieurontwerp niet kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. DL Interieurontwerp heeft recht op termijnverlenging, of is gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de consument.
 2. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de consument niet kan worden toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn risicosfeer ligt dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van door DL Interieurontwerp gemaakte kosten.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken. Hieronder te verstaan o.a.: vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, transportmoeilijkheden, mechanische en ander storingen die DL Interieurontwerp in zijn bedrijf treffen. Bovendien is in ieder geval ook, misdaad, computerhacks, molest, brand, werkstaking, uitsluiting, oproer, bezetting, natuurrampen: overstromingen; epidemieën of oorlog sprake van overmacht.
 4. De partij die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij is gehouden alle nodige maatregelen te nemen ter beperking van de te lijden schade. Indien deze maatregelen kosten met zich meebrengen, zullen deze kosten door de tegenpartij worden vergoed.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. DL Interieurontwerp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan door haar geleverde diensten, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van DL Interieurontwerp kan nooit het factuurbedrag te boven gaan.
 3. DL Interieurontwerp zorgt voor een deugdelijke verzekering tegen aansprakelijkheid. Eventuele schadevergoeding kan nimmer het maximale uitkeringsbedrag van deze verzekering overstijgen.
 4. DL Interieurontwerp bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de consument kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 5. De opdrachtgever vrijwaart DL Interieurontwerp van aanspraken ten gevolge van tekortkomingen op werk van werkzaamheden door derden uitgevoerd.
 6. DL Interieurontwerp is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 14 Persoonsregistratie

 1. De persoonsgegevens van de consument en eventuele andere betrokken personen, wiens opdracht door DL Interieurontwerp is aanvaard zullen in haar klantenbestand worden opgenomen.
 2. DL Interieurontwerp bewaart zo min mogelijk persoonsgegevens, in ieder geval geen bijzondere gegevens.
 3. DL Interieurontwerp verstrekt zonder toestemming van de consument geen persoonsgegevens aan derden, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin DL Interieurontwerp gevestigd is.
 2. Het staat DL Interieurontwerp vrij om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 3. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 16 Versie(s)

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van DL Interieurontwerp. Zij worden op verzoek toegezonden en zijn altijd te raadplegen door de consument. Opdrachtgever is bekend met de inhoud van de voorwaarden. Het staat DL Interieurontwerp vrij om een nieuwe versie van de voorwaarden te publiceren. Deze is van toepassing op na de datum van publicatie aangegane overeenkomsten.